Ochotnicza Straż Ppożarnea w Szczepańcowej

Nowy sprzęt na wyposażeniu OSP Szczepańcowa

W listopadzie 2012 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Szczepańcowej wzbogaciła się o kolejne egzemplarze nowoczesnego specjalistycznego sprzętu. Za kwotę 14.032,44 zł. zakupiono 4 kompletne nowoczesne aparaty powietrzne, nadciśnieniowe typu AirGo Fix oraz 2 sztuki sygnalizatorów bezruchu typu Motion Scout. Na ten cel pozyskano środki finansowe z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na zapewnienie gotowości bojowej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego – 7.400 zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 6.000 zł oraz budżetu Gminy Chorkówka – 632,44 zł.
Konieczność zakupu przedmiotowego sprzętu wynikała z ustalonego przez Komendę Główną PSP minimalnego normatywu wyposażenia sprzętowego dla jednostek OSP, funkcjonujących w strukturach KSRG oraz wymogów Zarządu Głównego ZOSP RP dla jednostek operacyjno – technicznych OSP.
Obecnie powszechne stosowanie w każdej dziedzinie życia różnorodnych i złożonych związków chemicznych powoduje wydzielanie się podczas każdego pożaru niezwykle niebezpiecznych dla organizmu gazów i dymów, zwanych toksycznymi produktami spalania. Dlatego też w trakcie działań ratowniczych, podczas których posiadamy najmniejsze podejrzenie o występowanie substancji niebezpiecznych, jak również w trakcie działań ratowniczo – gaśniczych podczas czynności, przy których możemy mieć kontakt z produktami spalania (gazy i dymy), niezbędnie koniecznym dla zabezpieczenia życia i zdrowia strażaków jest stosowanie sprzętu ochrony dróg oddechowych. Zakupione na wyposażenie naszej jednostki wysokiej klasy aparaty powietrzne firmy Auer sprawią, iż druhowie uczestniczący w niektórych, specyficznych działaniach ratowniczo – gaśniczych będą w pełni zabezpieczeni pod kątem możliwości zatrucia niebezpiecznymi, toksycznymi gazami pożarowymi.
Sygnalizator bezruchu jest urządzeniem zabezpieczającym strażaka w strefach o ograniczonej widoczności, np. w pomieszczeniach zadymionych. Urządzenie mocowane jest do ubrania specjalnego (ochronnego) strażaka, które uruchamia bardzo głośny sygnał akustyczny wówczas, gdy od ustalonego czasu, przeważnie kilkunastu sekund pozostaje w bezruchu (spoczynku). Początkowo podaje cichy sygnał użytkownikowi, aby poruszył się, a następnie włącza sygnał ostrzegawczy, którego dźwięk przekracza 90 dB. Włączenie się alarmu czujnika daje sygnał do podjęcia natychmiastowej akcji ratującej życie i zdrowie uczestniczącego w akcji strażaka.
Nowy sprzęt, który wszedł na wyposażenie naszej jednostki jest powszechnie stosowany w jednostkach ratowniczo – gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.
Aktualnie 21 strażaków OSP Szczepańcowa posiada przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Ten nowoczesny sprzęt, niezbędny w naszej jednostce stanowi wyposażenie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Man.


Wpis został opublikowany: 02.12.12 | Brak Komentarzy »

Uroczystość poświęcenia i przekazania dla OSP Szczepańcowa nowego samochodu pożarniczego.

Dzień 6 października 2012r. przejdzie do wieloletniej historii Szczepańcowej jako ważna, kolejna data. Właśnie w tym dniu, przy pięknej słonecznej pogodzie w jednostce odbyła się doniosła uroczystość poświęcenia i przekazania na jej wyposażenie nowo zakupionego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Peugeot Boxer, połączona z obchodami jubileuszu 115-lecia działalności jednostki. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości dh. Janusza Litwina Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie dh. Janowi Kilarowi. Z kolei przy dźwiękach hymnu Związku OSP RP “Rycerze Floriana” poczet flagowy w składzie: Stanisław Liberacki,  Adam Kurdziel i Jakub Donica dokonał wciągnięcia flagi związkowej na maszt. Kompanię honorową stanowił pododdział druhen i druhów strażaków oraz członków młodzieżowej drużyny pożarniczej z OSP Szczepańcowa wraz z pocztem sztandarowym w składzie: Lucjan Szczur, Paweł Hac i Łukasz Guzik. Wstępnego zagajenia i powitania zaproszonych gości dokonał Prezes OSP w Szczepańcowej dh. Kazimierz Gładysz.
Znamienitymi gośćmi uroczystości byli:
– z-ca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Marek Kowalski
– Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Dariusz Sobieraj
– Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie st. bryg. Bogdan Kuliga
– Kapelan strażaków PSP województwa  małopolskiego ks. st. kpt. Władysław Kulig
– proboszcz Parafii Szczepańcowa ks. Marian Ruszała
– Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie dh. Jan Kilar
– Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie dh. Edward Nowak
– Członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie dh. Józef Tucki
– Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie płk. poż. w st. spocz. Tadeusz Kubit
– Honorowy Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie st. bryg. w st. spocz. Mieczysław Prugar
– Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Krzysztof Korzec wraz ze swoim zastępcą bryg. Mariuszem Bieńczakiem
– Dowódca JRG PSP w Krośnie Paweł Gaj wraz ze swoim zastępcą mł. bryg. Jerzym Krupą
– Dyrektor Przedstawicielstwa WFOŚiGW w Krośnie Jan Węgrzyniak
– Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka Sebastian Rogala wraz z radnymi Gminy
– Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki oraz jego zastępca Dariusz Bator
– Sekretarz Gminy Chorkówka Bożena Panek
– Skarbnik Gminy Chorkówka Stanisława Bator
– Komendant Gminny ZOSP w Chorkówce Adam Łukaszewski
– Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce dh. Stanisław Lula
– Dyrektor GOK w Chorkówce Bogusław Pacek
– Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa w Krośnie Wiesław Nowak
– Zastępca Dyrektora Firmy MSA-Safety w Raszynie Antoni Bernatowski
– Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej Magdalena Ozimina
– Przewodnicząca KGW w Szczepańcowej Marta Żołna
– Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Szczepańcowa Grażyna Boczar-Wolańska
delegacja druhów OSP Faliszówka
Po powitaniu zaproszonych gości i druhów strażaków z OSP Szczepańcowa Prezes jednostki dh. Kazimierz Gładysz w swym wystąpieniu przedstawił bogatą 115-letnią historię OSP Szczepańcowa, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażania jej w samochody pożarnicze. Zaznaczył iż nowo zakupiony pojazd jest 11 w historii samochodem, w tym 7 fabrycznie nowym, które od 1963 roku stanowiły wyposażenie jednostki. Poinformował zebranych, iż całkowity koszt nowego pojazdu wyniósł: 148.996, 80 zł., a jego sfinansowanie pochodziło ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowych z: Komendy Głównej PSP, Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej w Rzeszowie oraz Gminy Chorkówka. Kolejnym punktem uroczystości był moment poświęcenia pojazdu przez księży: Władysława Kuliga i Mariana Ruszałę.
„Aktu Przekazania Samochodu Pożarniczego” oraz kluczyków Naczelnikowi OSP Szczepańcowa dh. Zbigniewowi Gładyszowi oraz kierowcy OSP dh. Januszowi Mermonowi dokonali: Andrzej Koniecki, nadbrygadier Marek Kowalski i Jan Węgrzyniak. Podczas tejże uroczystości nastąpiło także wręczenie delegacji strażaków z OSP Faliszówka „Aktu Przekazania Samochodu Pożarniczego” oraz kluczyków do samochodu Ford Transit, stanowiącego do tej pory wyposażenie OSP Szczepańcowa. Aktu przekazania oraz kluczyków druhom: z-cy naczelnika Bartoszowi Guzikowi oraz kierowcy OSP Ireneuszowi Szczepanikowi wręczyli: Andrzej Koniecki, Sebastian Rogala i Kazimierz Gładysz. Istotnym elementem uroczystości była dekoracja zasłużonych dla Związku OSP druhów odznaczeniami strażackimi. Wręczono 4 złote medale „Za zasługi dla pożarnictwa” /Jacek Gładysz, Adam Hejnar, Stanisław Liberacki, Janusz Mermon/, 5 srebrnych / Marcin Guzik, Paweł Hac, Krzysztof Markiewicz, Lucjan Szczur, Mieczysław Żywiec/ oraz 1 brązowy /Krzysztof Wiśniowski/. Dwóch druhów otrzymało odznakę “Strażak Wzorowy” /Adam Kurdziel i Dawid Sidor/. Odznakę “Za Wysługę Lat”, w zależności od stażu służby w OSP otrzymało 16 druhów. Ponadto 12 członków MDP chłopców otrzymało srebrne odznaki “Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej”, a dwóch brązowe. W imieniu odznaczonych podziękował dh. Krzysztof Markiewicz. Po dokonaniu ceremonii wręczenia odznaczeń głos zabrali zaproszeni goście, a to: ks. st. kpt. Władysław Kulig, dh. Jan Kilar, nadbryg. Marek Kowalski, Dariusz Sobieraj i Andrzej Koniecki, którzy w swych wystąpieniach wysoko ocenili działalność OSP Szczepańcowa, jej szczególne osiągnięcia w działalności statutowej, a także wypracowany przez wiele pokoleń druhów obecny wizerunek jednostki. Goście przekazali także serdeczne gratulacje z okazji pięknego jubileuszu 115-lecia działalności jednostki. Na zakończenie tej pięknej strażackiej uroczystości Prezes OSP Szczepańcowa skierował słowa podziękowania pod adresem zaproszonych gości za skorzystanie z zaproszenia i uświetnienie tego okolicznościowego, ważnego dla jednostki wydarzenia. Wyraził wdzięczność dla zwierzchnich władz PSP, Związku OSP RP, samorządu wojewódzkiego i gminnego, sponsorów oraz wszystkich zebranych osób za udzielaną pomoc oraz ogromną życzliwość i sympatię kierowaną w różnej postaci dla strażackiej organizacji ze Szczepańcowej. Podziękował również Dyrektorowi GOK w Chorkówce oraz Paniom z KGW ze Szczepańcowej i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Szczepańcowa za pomoc w przygotowaniu i zorganizowaniu uroczystości. Ostatnim akcentem tego doniosłego wydarzenia były wpisy gości do kroniki jednostki, oraz ich wizyta w sali tradycji, wykonanie pamiątkowych fotografii oraz wspólny strażacki poczęstunek w sali Domu Ludowego w Szczepańcowej, podczas którego wystąpił zespół wokalny Vanilla Sky ze Szczepańcowej kierowany przez Krzysztofa Markiewicza.

Mając na względzie pamięć po zmarłych kolegach strażakach z tutejszej jednostki, spoczywających na miejscowym cmentarzu parafialnym przed rozpoczęciem uroczystości delegacja OSP w Szczepańcowej w składzie: Stanisław Liberacki, Paweł Hac, Krzysztof Wiśniowski, Łukasz Markiewicz i Adam Kurdziel zapaliła znicze na ich grobach.

Wpis został opublikowany: 07.10.12 | Brak Komentarzy »

Uroczysta zbiórka w OSP Szczepańcowa

Uroczysta zbiórka strażaków ochotników z OSP Szczepańcowa zorganizowana w dniu 20.10.2010r. w siedzibie jednostki związana była z poświęceniem nowo otrzymanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN. Spotkanie poprzedzone zostało konferencją zorganizowaną przez Gminy: Dukla, Chorkówka i Wojaszówka, która odbyła się w tym samym dniu w GOK, w Chorkówce.

Po tym spotkaniu druhowie ze Szczepańcowej oraz zaproszeni goście przemieścili się do własnej remizy OSP. Nowo zakupiony pojazd ustawiony został na placu manewrowym przed budynkiem strażnicy. Komendant Gminny OSP w Chorkówce dh Adam Łukaszewski złożył meldunek o gotowości jednostki do uroczystości Wiceprezesowi Zarządu Głównego Związku OSP RP Januszowi Koniecznemu. W uroczystej zbiórce uczestniczyli ponadto znamienici goście, a to: proboszcz parafii Szczepańcowa ksiądz Marian Ruszała, członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, a zarazem Dyrektor Biura Terenowego ZOSP RP w Krośnie Tadeusz Sieniawski, Komendant Miejski PSP w Krośnie bryg. Krzysztof Korzec, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie Jan Kilar, Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki wraz ze swoim zastępcą Dariuszem Batorem, płk poż. w st. spocz. Tadeusz Kubit, st. bryg. w st. spocz. Mieczysław Prugar, zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie nadkom. Paweł Owiński, przyjaciel jednostki dyrektor Tomasz Zubel, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Szczepańcowa Grażyna Boczar-Wolańska, członkowie Zarządu oraz strażacy OSP Szczepańcowa.

Ceremonii poświęcenia nowego pojazdu już po zmroku, przy sztucznym oświetleniu dokonał ksiądz Marian Ruszała – życzył by nowy pojazd szczęśliwie służył strażakom w ich codziennej,  bardzo odpowiedzialnej i trudnej służbie. Następnie wszyscy uczestnicy tego historycznego w dziejach jednostki wydarzenia spotkali się w świetlicy strażnicy. Na wstępie minutą ciszy uczczono pamięć tragicznie zmarłych druhów z jednostki: Janusza Matelowskiego, Michała Matelowskiego i Mariusza Gazdy.

Prezes OSP w Szczepańcowej Kazimierz Gładysz po powitaniu wszystkich gości i druhów jednostki jeszcze raz skierował serdeczne słowa podziękowania pod adresem Wójta Gminy Chorkówka Andrzeja Konieckiego oraz jego zastępcy Dariusza Batora, a także Prezesa Janusza Koniecznego za skuteczne zrealizowanie niniejszego przedsięwzięcia i przekazanie na wyposażenie jednostki tak wspaniałego pod każdym względem samochodu. W swych wystąpieniach goście gratulowali druhom ze Szczepańcowej pozyskania nowoczesnego samochodu pożarniczego i życzyli by szczęśliwie był użytkowany podczas wyjazdów do różnego rodzaju zdarzeń, ćwiczeń czy na zawody. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej, towarzyskiej, strażackiej atmosferze, gdzie wszyscy cieszyli się z osiągniętego sukcesu.

Na pamiątkę tego miłego spotkania Prezes OSP Szczepańcowa przekazał gościom pluszowe strażackie maskotki.

Wpis został opublikowany: 24.10.10 | Brak Komentarzy »

Strażacka konferencja w Chorkówce. Nowe samochody pożarnicze oficjalnie trafiły na wyposażenie jednostek OSP.

W dniu 20.10.2010r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce zorganizowana została konferencja podsumowująca projekt „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gmin Chorkówka, Dukla i Wojaszówka w sytuacji pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof technicznych, chemicznych i ekologicznych” oraz promująca Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Organizatorami konferencji były: Gmina Dukla, która była liderem projektu oraz Chorkówka i Wojaszówka, przy współudziale jednostek OSP: Szczepańcowa, Równe i Odrzykoń. Otwarcia konferencji, powitania gości i jej uczestników dokonał Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki, który pełnił jednocześnie rolę gospodarza, współgospodarzami spotkania byli: Burmistrz Miasta i Gminy Dukla Marek Górak oraz Wójt Gminy Wojaszówka Stanisław Blicharczyk. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie i Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Janusz Konieczny, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Józef Szajna, Komendant Miejski PSP w Krośnie bryg. Krzysztof Korzec, Dyrektor Biura Terenowego Związku OSP RP w Krośnie Tadeusz Sieniawski, były Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Krośnie płk poż. w st. spocz. Tadeusz Kubit, były z-ca Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Krośnie st. bryg. w st. spocz. Mieczysław Prugar, z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie nadkom. Paweł Owiński oraz Dyrektor GOK w Chorkówce Bogusław Pacek. Ponadto w konferencji udział wzięli radni Rad Gmin z Dukli, Chorkówki i Wojaszówki oraz druhowie strażacy z jednostek OSP w Szczepańcowej, Równem i Odrzykoniu.
W trakcie spotkania Wioletta Klimek z Urzędu Gminy w Chorkówce dokonała prezentacji RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Ponadto omówiła projekt partnerski, w ramach którego 3 jednostki OSP z terenu Gmin: Chorkówka (OSP Szczepańcowa), Dukla (OSP Równe) i Wojaszówka (OSP Odrzykoń), funkcjonujące w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, zostały wyposażone w nowe, średnie samochody ratowniczo-gaśnicze z napędem uterenowionym 4×4 na podwoziu MAN. Wartość projektu wyniosła ogółem: 2.275.579,36 zł, w tym 1.933.205,45 zł to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2007-2013.
Z kolei wszyscy uczestnicy konferencji zebrali się na placu przed budynkiem GOK, gdzie ustawiono nowe pojazdy pożarnicze. Gospodarze gmin, a więc Burmistrz Dukli oraz Wójtowie Gmin Chorkówka i Wojaszówka wręczyli kluczyki do nowo zakupionych pojazdów i przekazali dowody rejestracyjne Prezesom i Naczelnikom obdarowanych jednostek OSP.
Po tej ceremonii nastąpiła prezentacja możliwości taktyczno-technicznych oraz wyposażenia nowo zakupionych pojazdów. Faktycznie samochody prezentowały się bardzo pięknie i wzbudziły wielkie zainteresowanie i podziw zebranych na placu osób. Dalszą część konferencji kontynuowano w sali GOK. Głos zabrał Prezes OSP w Szczepańcowej Kazimierz Gładysz, który omówił parametry taktyczno-techniczne nowych pojazdów pożarniczych, ich walory użytkowe a także wygłosił referat pt. „Rodzaje zagrożeń i rola Ochotniczych Straży Pożarnych w ich zapobieganiu i zwalczaniu”. Ponadto w imieniu strażaków z jednostek OSP, które otrzymały samochody pożarnicze przekazał serdeczne słowa podziękowania tym wszystkim, którzy swym działaniem i decyzjami przyczynili się do powodzenia przedmiotowego projektu. Następnie głos zabrali znamienici goście tej konferencji, a to: Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP Janusz Konieczny, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Józef Szajna, Wójt Gminy Wojaszówka Stanisław Blicharczyk, komendant Miejski PSP w Krośnie bryg. Krzysztof Korzec, którzy byli jednomyślni w wysokiej ocenie zrealizowanego projektu i osiągniętego końcowego efektu rzeczowego. Część oficjalną konferencji zakończył Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki i podziękował wszystkim uczestnikom za liczy w niej udział. Końcowym akcentem tego miłego spotkania był wspólny posiłek.

Prezes OSP Szczepańcowa
Kazimierz Gładysz

Wpis został opublikowany: 24.10.10 | Brak Komentarzy »