Ochotnicza Straż Ppożarnea w Szczepańcowej

POWIATOWY PRZEGLĄD KRONIK OSP

Podczas odbytego w dniu 17 czerwca r. w Dworku Szeptyckich w Korczynie podsumowania II Powiatowego Konkursu Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziałów Związków OSP RP kronika jednostki OSP Szczepańcowa została bardzo wysoko oceniona i uznana została jako wzorowa. Merytorycznej oceny nadesłanych na konkurs 14 kronik w 43 tomach dokonało jury składające się z przedstawicieli Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie, w składzie: Marek Burdzy – przewodniczący, Krzysztof Brynecki – członek. Przeglądu i oceny kronik dokonano w dniu 7 czerwca 2016 r. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Klasyfikując kroniki jury brało pod uwagę kryteria i zasady oceny kronik zgodne z regulaminem przyjętym uchwałą Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 23 października 2009 r. Organizatorem konkursu był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie. Nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów wyróżnionych kronik ufundowali Starostwo Powiatowe w Krośnie i Gmina Korczyna. Kroniki OSP Szczepańcowa prowadzone są przez Prezesa jednostki druha Kazimierza Gładysza, który również jest kronikarzem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie. Kronika tego Zarządu także została uznana za wzorową.

Wpis został opublikowany: 02.07.16 | Brak Komentarzy »

W Szczepańcowej obradował Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

W dniu 21 maja 2016 roku w sali Domu Ludowego w Szczepańcowej odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Chorkówka. Zjazd zwołany został na podstawie zapisu Statutu Związku OSP RP, w związku z upływem 5­letniej kadencji Zarządu Oddziału Gminnego, który poprzedzony został kampanią sprawozdawczo-­wyborczą w jednostkach OSP, przeprowadzoną w pierwszym kwartale br. Celem zjazdu Oddziału Gminnego było dokonanie: oceny działalności za okres minionej kadencji, zatwierdzenie składu osobowego nowego Zarządu, wybór Komisji Rewizyjnej, delegatów na Zjazd Powiatowy i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie oraz uchwalenie programu działania na następną 5­letnią kadencję. Zjazd rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepańcowej oraz odegraniem hymnu Związku OSP RP.

Powitania uczestników Zjazdu, w tym 54 obecnych delegatów, seniorów pożarnictwa oraz przybyłych na Zjazd gości, dokonał Prezes ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce dh Kazimierz Gładysz. Wśród dostojnych gości Zjazdu znaleźli się: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie dh Jan Kilar, Honorowy Sekretarz Zarządu O. Pow. ZOSP RP st. bryg. w st. spocz. dh Mieczysław Prugar, Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Krzysztof Korzec, zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-­Rozpoznawczego KM PSP mł. bryg. Marek Fejkiel, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Chorkówka, a zarazem delegat na Zjazd z OSP Szczepańcowa dh Krzysztof Markiewicz, Radny Rady Gminy Chorkówka dh Edward Szwedo, Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki oraz jego zastępca Dariusz Bator, Komendant Komisariatu Policji w Dukli podkom. Jerzy Szwast.

Na przewodniczącego Zjazdu wybrano Krzysztofa Markiewicza, a na protokolanta dh Annę Janik z OSP Chorkówka. Z kolei w głosowaniu przyjęto jednomyślnie porządek i regulamin obrad oraz dokonano wyboru składów osobowych komisji zjazdowych. Miłym akcentem Zjazdu Gminnego była dekoracja zasłużonych druhów odznaczeniami strażackimi. Członkom ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej przekazane zostały pisemne podziękowania za ich działalność w mijającej kadencji. Listy okolicznościowe wraz z podziękowaniem za udzielaną pomoc w działalności jednostek OSP i Zarządu Oddziału Gminnego  otrzymali także przedstawiciele władz samorządowych gminy oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Jan Kilar i Komendant Miejski PSP st. bryg. Krzysztof Korzec.

Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres minionych 5 lat przedstawił Prezes dh Kazimierz Gładysz. Zaznaczył m.in. iż gminna organizacja strażacka może poszczycić się wieloma osiągnięciami i na Zjazd przychodzi w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. W okresie sprawozdawczym zakupiono pięć lekkich samochodów pożarniczych nowej generacji, wszystkie w zabudowie kontenerowej dla jednostek OSP w: Świerzowej Polskiej, Szczepańcowej, Chorkówce, Zręcinie i Kobylanach. Dokonano zakupu ośmiu różnego rodzaju motopomp pożarniczych, 6 zestawów aluminiowych drabin pożarniczych, pięć agregatów prądotwórczych oraz wiele egzemplarzy wielorakiego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego a także wyposażenia osobistego strażaków, w tym odzieży specjalnej i umundurowania. Łącznie w latach 2011-­2015 z budżetu samorządu gminnego nakłady finansowe na ochronę przeciwpożarową wyniosły kwotę: 1 963 920,50 zł. Ponadto w tym okresie pozyskane zostały dodatkowe pozabudżetowe środki przeznaczone głównie na dofinansowanie zakupów sprzętu i wyposażenia w łącznej wysokości 703 811,00 zł pochodzące z: Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Komendy Głównej PSP i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Sprawozdanie z działalności operacyjno-­szkoleniowej Zarządu złożył Komendant Gminny ZOSP RP dh Adam Łukaszewski. Poinformował, iż w minionych 5 latach na terenie Gminy Chorkówka odnotowano 793 zdarzenia, w tym 571 pożarów, 213 miejscowych zagrożeń.

W omawianym okresie na szkoleniach kursowych realizowanych przez KM PSP w Krośnie przeszkolono łącznie 329 druhów w różnym zakresie. Co roku organizowano Gminne Zawody Sportowo­-Pożarnicze oraz ćwiczenia doskonalące na różnego rodzaju obiektach. Aktualnie jednostki OSP z terenu Gminy Chorkówka dysponują łącznie 19 pojazdami pożarniczymi różnych  typów.

Kolejnym punktem Zjazdu było zatwierdzenie siedemnastoosobowego składu nowego Zarządu Oddziału Gminnego. Funkcję Prezesa na kolejną kadencję powierzono ponownie druhowi Kazimierzowi Gładyszowi. Ponadto na wiceprezesów wybrano druhów: Jana Mrozińskiego i Marka Michalczyka. Komendantem Gminnym ponownie wybrany został dh Adam Łukaszewski, sekretarzem został dh Stanisław Lula, skarbnikiem Jan Wierdak, a członkiem prezydium dh Gabriel Czaja. Ponadto w skład Zarządu Oddziału Gminnego weszli druhowie: Zbigniew Firlej, Krzysztof Kozielec, Bogusław Longawa, Zbigniew Olszyk, Adam Półchłopek, Bogusław Pacek, Marek Rak, Andrzej Sitar, Ireneusz Szczepanik, Robert Świeboda.

Zjazd wybrał także trzyosobową Komisję Rewizyjną w składzie: Kazimierz Okoński – Przewodniczący, Jan Ziomek – z-­ca Przewodniczącego oraz Bogusław Krzywda – członek. Zjazd wybrał ponadto pięciu delegatów na Zjazd Powiatowy, który odbędzie się w dniu 8 października 2016 w Odrzykoniu oraz czterech przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie.

W swych wystąpieniach goście Zjazdu wysoko ocenili szeroko rozumianą działalność statutową jednostek OSP na terenie Gminy Chorkówka, dokonane osiągnięcia w zakresie poprawy stanu ich materiałowo-sprzętowego wyposażenia oraz dobrego przygotowania do prowadzenia działań ratowniczo­gaśniczych. Złożyli życzenia dalszego rozwoju jednostek, kolejnych nowych sukcesów, a przede wszystkim satysfakcji ze społecznej strażackiej działalności.

Ostatnim akcentem obrad Zjazdu było podjęcie uchwał, w tym przyjęcie programu działania na lata 2016­2021 Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Chorkówce.

 

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce

Kazimierz Gładysz

Wpis został opublikowany: 22.05.16 | Brak Komentarzy »

OSP Szczepańcowa wydała nowy kalendarz

Wzorem ubiegłych lat, Ochotnicza Straż Pożarna w Szczepańcowej wydała nowy kalendarz strażacki na 2015rok.
Kalendarz zostanie rozprowadzony wśród mieszkańców Szczepańcowej przez druhów strażaków naszej jednostki w okresie przed Świętami Bożego Narodzenia.
Pozyskane z tego tytułu od mieszkańców naszej miejscowości dobrowolne datki finansowe zostaną wykorzystane do wsparcia działalności statutowej tutejszej jednostki.

kalendar_2015
Za każdy dobroczynny gest skierowany pod adresem naszej organizacji Zarząd jednostki składa serdeczne słowa podziękowania.

Kazimierz Gładysz
Prezes OSP Szczepańcowa

Wpis został opublikowany: 04.12.14 | Brak Komentarzy »

Podziękowanie wyborcze!

Szanowni mieszkańcy Szczepańcowej i gminy Chorkówka.
Szanowni Państwo.
W związku z wyborem nas na Radnych do Rady Powiatu Krośnieńskiego i Rady Gminy w Chorkówce chcieliśmy serdecznie podziękować Naszym Wyborcom za okazane zaufanie, życzliwość oraz gest dobrej woli podczas głosowania.
Obiecujemy, że będziemy starać się nie zawieść Państwa zaufania podczas stojącej przed nami działalności samorządowej, mając na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców powiatu i gminy.
Dziękujemy również za wszystkie głosy oddane na druha Andrzeja Konieckiego, członka wspierającego naszej jednostki OSP – Kandydata na Wójta Gminy Chorkówka.
W dniu 16. listopada o mandat Wójta w naszej gminie ubiegało się trzech kandydatów lecz z przyczyn proceduralnych nie rozstrzygnięto wyboru wójta w I turze, dlatego też bardzo prosimy o uczestnictwo w II turze wyborów, w dniu 30. listopada – licząc na Państwa głosy poparcia.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.andrzejkoniecki.pl/

Jeszcze raz z głębi serca dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w wyborach i zdecydowały się nam zaufać.

Kazimierz Gładysz
Krzysztof Markiewicz

Wpis został opublikowany: 19.11.14 | Brak Komentarzy »