Ochotnicza Straż Ppożarnea w Szczepańcowej

Strażacy ochotnicy ze Szczepańcowej podsumowali 2016 rok

Druhowie strażacy z OSP Szczepańcowa na odbytym w dniu 25 lutego 2017 r. zebraniu sprawozdawczym dokonali podsumowania i oceny działalności jednostki za 2016 rok. Podczas zebrania uchwalono także plan pracy i finansowy na rok bieżący.
W zebraniu, w którym uczestniczyli druhowie strażacy z OSP Szczepańcowa, w tym członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych dziewcząt i chłopców, udział wzięli także dostojni goście, a to: st. bryg. Mariusz Bieńczak – p.o. Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie, st. bryg Krzysztof Korzec – były Komendant Miejski PSP w Krośnie, Andrzej Koniecki – Wójt Gminy Chorkówka oraz jego zastępca Dariusz Bator, którzy są jednocześnie członkami wspierającymi jednostki, dh Adam Łukaszewski – Komendant Gminny Związku OSP RP w Chorkówce, Marta Żołna – Sołtys Szczepańcowej, Bożena Kurdziel – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Szczepańcowa, Joanna Liberacka – przedstawicielka KGW w Szczepańcowej, Bogusław Pacek – Dyrektor GOK w Chorkówce, radni Rady Gminy w Chorkówce Krzysztof Markiewicz i Edward Szwedo, także członkowie OSP Szczepańcowa.
Otwarcia zebrania i powitania gości dokonał Prezes OSP Szczepańcowa dh Kazimierz Gładysz, który pełni równocześnie funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce. Na przewodniczącego zebrania wybrano dh. Krzysztofa Markiewicza, na protokolanta dh. Jana Ziomka, powołano także 3-osobową komisję mandatową oraz uchwał i wniosków.
Sprawozdanie z działalności jednostki za 2016 rok przedstawił Prezes dh Kazimierz Gładysz. W swym wystąpieniu zaznaczył, iż jednostka zrzesza aktualnie 31 członków czynnych, 7 honorowych i 3 wspierających. Ponadto przy jednostce działa 8-osobowa kobieca drużyna pożarnicza oraz młodzieżowe drużyny pożarnicze dziewcząt i chłopców w łącznej liczbie 19 druhen i druhów. Przy OSP utworzona jest jednostka operacyjno – techniczna kat. II i w jej skład wchodzi aktualnie 22 druhów. W 2016 r. szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy odbyło 3 druhów, a to: Natalia Matelowska, Roland Liberacki i Maciej Nizianty, natomiast Stanisław Liberacki odbył szkolenie re certyfikacyjne KPP.
W roku sprawozdawczym OSP Szczepańcowa uczestniczyła ogółem w 34 zdarzeniach, w tym 26 razy wyjeżdżano do gaszenia pożarów, 6 razy do likwidacji miejscowych zagrożeń oraz dwukrotnie do alarmów fałszywych. We wszystkich działaniach z ramienia jednostki uczestniczyło łącznie 180 strażaków.
W 2016 roku na wyposażenie jednostki zakupiono m.in. radiotelefon przenośny analogowo-cyfrowy Motorola z ładowarką, narzędzie ratownicze Hooligan, pas strażacki bojowy – 12 szt., zatrzaśnik – 4 szt., buty specjalne skórzane – 2 pary, rękawice specjalne – 4 pary, hydronetka metalowa – 2 szt., wąs ssawny – 2 szt.
Jednostka brała udział w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych w Faliszówce, wystawiając 4 drużyny oraz w III Powiatowym Turnieju MDP w Lubatówce, w którym to dziewczęta ze Szczepańcowej w swej grupie zajęły 1. miejsce. W 2016 r. w budynku remizy przeprowadzone zostały prace remontowe w 3 boksach garażowych.
Kroniki OSP Szczepańcowa wzięły udział w II Powiatowym Przeglądzie Kronik OSP, który odbył się w Korczynie, gdzie zostały bardzo wysoko ocenione i uznane za wzorowe.
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok przedstawił Skarbnik jednostki dh Stanisław Marchewka. Dochody ogółem jednostki w 2016 r. wyniosły: 32.766,14 zł, natomiast wydatki kwotę: 31.424,32 zł. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył jej Przewodniczący dh Marek Krzywda, rekomendując walnemu zebraniu udzielenie absolutorium Zarządowi jednostki za rok sprawozdawczy. Podczas zebrania w poczet członków wspierających OSP Szczepańcowa przyjęto druhów: Bogusława Packa – członka Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, zarazem Dyrektora GOK w Chorkówce oraz wieloletniego członka OSP Szczepańcowa lek. med. Marcina Starzyckiego.
Korzystając z obecności na zebraniu byłego Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie st. bryg. Krzysztofa Korca, który z dniem 19 stycznia 2017 r. przeszedł na emeryturę, Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh Kazimierz Gładysz złożyli Panu Komendantowi serdeczne słowa podziękowania za wieloletnią, konstruktywną współpracę i udzielaną pomoc w działalności jednostek OSP z terenu gminy Chorkówka.
Zebranie przyjęło stosowne uchwały, w tym zatwierdzono plan działalności i finansowy na 2017 rok. Na dzień 2 września 2017 r. zaplanowano organizację uroczystości jubileuszu 120-lecia działalności OSP Szczepańcowa.
Podczas swych wystąpień goście zebrania złożyli podziękowania druhom ze Szczepańcowej za ich społeczną, humanitarną służbę na rzecz zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa mieszkańcom swej miejscowości, gminy i regionu.
Doroczne walne zebranie sprawozdawcze OSP Szczepańcowa przebiegło tradycyjnie w miłej i strażackiej atmosferze.

Kazimierz Gładysz – Prezes OSP Szczepańcowa

Fotorelacja

Wpis został opublikowany: 11.03.17 | Brak Komentarzy »

POWIATOWY PRZEGLĄD KRONIK OSP

Podczas odbytego w dniu 17 czerwca r. w Dworku Szeptyckich w Korczynie podsumowania II Powiatowego Konkursu Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziałów Związków OSP RP kronika jednostki OSP Szczepańcowa została bardzo wysoko oceniona i uznana została jako wzorowa. Merytorycznej oceny nadesłanych na konkurs 14 kronik w 43 tomach dokonało jury składające się z przedstawicieli Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie, w składzie: Marek Burdzy – przewodniczący, Krzysztof Brynecki – członek. Przeglądu i oceny kronik dokonano w dniu 7 czerwca 2016 r. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Klasyfikując kroniki jury brało pod uwagę kryteria i zasady oceny kronik zgodne z regulaminem przyjętym uchwałą Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 23 października 2009 r. Organizatorem konkursu był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie. Nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów wyróżnionych kronik ufundowali Starostwo Powiatowe w Krośnie i Gmina Korczyna. Kroniki OSP Szczepańcowa prowadzone są przez Prezesa jednostki druha Kazimierza Gładysza, który również jest kronikarzem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie. Kronika tego Zarządu także została uznana za wzorową.

Wpis został opublikowany: 02.07.16 | Brak Komentarzy »

STRAŻACY ZE SZCZEPAŃCOWEJ UCZCILI PAMIĘĆ PO TRAGICZNIE ZMARŁYCH KOLEGACH

W dniu 10 maja 2015 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Szczepańcowej zorganizowała uroczystości upamiętniające 5-tą rocznicę tragicznej śmierci swych kolegów, druhów jednostki, a to: Wiceprezesa OSP w Szczepańcowej, zarazem Komendanta Gminnego ZOSP RP w Chorkówce i funkcjonariusza KM PSP w Krośnie Janusza Matelowskiego, jego syna Michała oraz Mariusza Gazdy.
W intencji zmarłych strażaków w miejscowym kościele parafialnym odprawiona została Msza Święta, koncelebrowana przez Proboszcza Parafii Szczepańcowa ks. dr. Mirosława Grendusa oraz kapelana Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie ks. Pawła Samborskiego, który wygłosił również homilię. Po Mszy Świętej duchowni, rodziny zmarłych, strażacy, zaproszeni goście w asyście pocztu sztandarowego OSP Szczepańcowa przemaszerowali na miejscowy cmentarz parafialny, gdzie na grobach zmarłych druhów złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Wszyscy odmówili modlitwę za zmarłych kolegów.
Kolejnym akcentem tej doniosłej, rocznicowej strażackiej zbiórki było zapalenie zniczy pod tablicą pamiątkową, umieszczoną na budynku remizy OSP w Szczepańcowej, którą odsłonięto i poświęcono dla uczczenia pamięci zmarłych druhów w 1-szą rocznicę ich tragicznej śmierci.
Zorganizowaną w Szczepańcowej uroczystość swą obecnością zaszczycili znamienici goście, wśród których znaleźli się: Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Krzysztof Korzec wraz ze swoim zastępcą st. bryg. Mariuszem Bieńczakiem, dowódca JRG PSP w Krośnie bryg. Paweł Gaj, dowódca zmiany służbowej JRG PSP w Krośnie, bezpośredni przełożony śp. dh. st. ogniomistrza Janusza st. kpt. Janusz Litwin, były Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Krośnie, aktualnie Honorowy Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie st. bryg. w st. spocz. Mieczysław Prugar, koledzy funkcjonariusze KM PSP w Krośnie, Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki oraz jego zastępca Dariusz Bator, delegacje jednostek OSP z terenu gminy Chorkówka, mieszkańcy Szczepańcowej.
Skład pocztu sztandarowego OSP Szczepańcowa stanowili druhowie: Maciej Nizianty, Łukasz Guzik i Paweł Hac.
Na zakończenie Prezes OSP w Szczepańcowej dh Kazimierz Gładysz podziękował wszystkim za przybycie, modlitwę i uczczenie w ten sposób pamięci zmarłych kolegów strażaków.

Wpis został opublikowany: 10.05.15 | Brak Komentarzy »

OSP Szczepańcowa wydała nowy kalendarz

Wzorem ubiegłych lat, Ochotnicza Straż Pożarna w Szczepańcowej wydała nowy kalendarz strażacki na 2015rok.
Kalendarz zostanie rozprowadzony wśród mieszkańców Szczepańcowej przez druhów strażaków naszej jednostki w okresie przed Świętami Bożego Narodzenia.
Pozyskane z tego tytułu od mieszkańców naszej miejscowości dobrowolne datki finansowe zostaną wykorzystane do wsparcia działalności statutowej tutejszej jednostki.

kalendar_2015
Za każdy dobroczynny gest skierowany pod adresem naszej organizacji Zarząd jednostki składa serdeczne słowa podziękowania.

Kazimierz Gładysz
Prezes OSP Szczepańcowa

Wpis został opublikowany: 04.12.14 | Brak Komentarzy »