Ochotnicza Straż Ppożarnea w Szczepańcowej

Uroczystości Jubileuszu 120-lecia działalności jednostki.

plakat szczep_2017

Wpis został opublikowany: 14.07.17 | Brak Komentarzy »

Dostojni goście z wizytą w Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepańcowej

Na zaproszenie Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepańcowej druha Kazimierza Gładysza w dniu 5 kwietnia 2017 r. jednostkę odwiedzili dostojni goście w osobach: Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Babiec, Kapelan Krajowy Strażaków ks. st. bryg. dr Jan Krynicki, Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak oraz były Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. w st. spocz. Krzysztof Korzec. Należy zaznaczyć, iż była to pierwsza wizyta Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w siedzibie jednostki w Szczepańcowej.
Gospodarz spotkania druh Kazimierz Gładysz przedstawił zaproszonym gościom bogatą historię jednostki, zapoznał ich z wyposażeniem sprzętowym OSP, warunkami lokalowymi, stanem osobowym oraz zakresem prowadzonej działalności statutowej, w tym operacyjnej. Komendant Wojewódzki PSP oraz Krajowy Kapelan Strażaków na pamiątkę wizyty wpisali się do kroniki jednostki, zaznaczając przy tym, iż są pod dużym wrażeniem jej dotychczasowych osiągnięć i obecnego wizerunku. Ponadto ks. st. bryg. Jan Krynicki przekazał w darze dla OSP w Szczepańcowej obraz św. Floriana – patrona strażaków.
Na zakończenie tego miłego spotkania Prezes OSP Szczepańcowa podziękował znamienitym gościom za wizytę i jednocześnie zaprosił na obchody jubileuszu 120-lecia działalności jednostki zaplanowane na 2 września 2017 r.

Wpis został opublikowany: 05.04.17 | Brak Komentarzy »

Robocze posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Bezpieczeństwa w Krośnie w siedzibie OSP Szczepańcowa

W dniu 3 kwietnia 2017 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepańcowej odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Bezpieczeństwa w Krośnie. W spotkaniu udział wzięli: Prezes Stowarzyszenia – Wiesław Nowak, Wiceprezes Stowarzyszenia – Kazimierz Gładysz, który jako Prezes OSP w Szczepańcowej pełnił rolę gospodarza spotkania, Sekretarz Stowarzyszenia – Andrzej Zawiślak, a także członkowie Zarządu: Jan Szwast i Radosław Przybyła.
Ponadto w posiedzeniu gościnnie udział wzięli: Komendant Miejski Policji w Krośnie mł. insp. Leszek Buryła, Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak oraz Zastępca Wójta Gminy Chorkówka Dariusz Bator. Podczas pobytu w Szczepańcowej goście zwiedzili obiekt remizy OSP, zapoznali się z wyposażeniem jednostki, a także zakresem prowadzonej działalności statutowej, w tym operacyjno – technicznej. W trakcie spotkania przekazane zostały gratulacje i serdeczne życzenia dla nowo powołanego Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie st. bryg. Mariusza Bieńczaka.
Komendant Miejski Policji w Krośnie mł. insp. Leszek Buryła, jako że po raz pierwszy wizytował jednostkę OSP Szczepańcowa wpisał się do pięknie prowadzonej kroniki. Spotkanie, podczas którego wytyczono plan działania Stowarzyszenia na najbliższe miesiące, przebiegło w miłej i koleżeńskiej atmosferze.

Wpis został opublikowany: 03.04.17 | Brak Komentarzy »

Strażacy ochotnicy ze Szczepańcowej podsumowali 2016 rok

Druhowie strażacy z OSP Szczepańcowa na odbytym w dniu 25 lutego 2017 r. zebraniu sprawozdawczym dokonali podsumowania i oceny działalności jednostki za 2016 rok. Podczas zebrania uchwalono także plan pracy i finansowy na rok bieżący.
W zebraniu, w którym uczestniczyli druhowie strażacy z OSP Szczepańcowa, w tym członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych dziewcząt i chłopców, udział wzięli także dostojni goście, a to: st. bryg. Mariusz Bieńczak – p.o. Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie, st. bryg Krzysztof Korzec – były Komendant Miejski PSP w Krośnie, Andrzej Koniecki – Wójt Gminy Chorkówka oraz jego zastępca Dariusz Bator, którzy są jednocześnie członkami wspierającymi jednostki, dh Adam Łukaszewski – Komendant Gminny Związku OSP RP w Chorkówce, Marta Żołna – Sołtys Szczepańcowej, Bożena Kurdziel – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Szczepańcowa, Joanna Liberacka – przedstawicielka KGW w Szczepańcowej, Bogusław Pacek – Dyrektor GOK w Chorkówce, radni Rady Gminy w Chorkówce Krzysztof Markiewicz i Edward Szwedo, także członkowie OSP Szczepańcowa.
Otwarcia zebrania i powitania gości dokonał Prezes OSP Szczepańcowa dh Kazimierz Gładysz, który pełni równocześnie funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce. Na przewodniczącego zebrania wybrano dh. Krzysztofa Markiewicza, na protokolanta dh. Jana Ziomka, powołano także 3-osobową komisję mandatową oraz uchwał i wniosków.
Sprawozdanie z działalności jednostki za 2016 rok przedstawił Prezes dh Kazimierz Gładysz. W swym wystąpieniu zaznaczył, iż jednostka zrzesza aktualnie 31 członków czynnych, 7 honorowych i 3 wspierających. Ponadto przy jednostce działa 8-osobowa kobieca drużyna pożarnicza oraz młodzieżowe drużyny pożarnicze dziewcząt i chłopców w łącznej liczbie 19 druhen i druhów. Przy OSP utworzona jest jednostka operacyjno – techniczna kat. II i w jej skład wchodzi aktualnie 22 druhów. W 2016 r. szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy odbyło 3 druhów, a to: Natalia Matelowska, Roland Liberacki i Maciej Nizianty, natomiast Stanisław Liberacki odbył szkolenie re certyfikacyjne KPP.
W roku sprawozdawczym OSP Szczepańcowa uczestniczyła ogółem w 34 zdarzeniach, w tym 26 razy wyjeżdżano do gaszenia pożarów, 6 razy do likwidacji miejscowych zagrożeń oraz dwukrotnie do alarmów fałszywych. We wszystkich działaniach z ramienia jednostki uczestniczyło łącznie 180 strażaków.
W 2016 roku na wyposażenie jednostki zakupiono m.in. radiotelefon przenośny analogowo-cyfrowy Motorola z ładowarką, narzędzie ratownicze Hooligan, pas strażacki bojowy – 12 szt., zatrzaśnik – 4 szt., buty specjalne skórzane – 2 pary, rękawice specjalne – 4 pary, hydronetka metalowa – 2 szt., wąs ssawny – 2 szt.
Jednostka brała udział w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych w Faliszówce, wystawiając 4 drużyny oraz w III Powiatowym Turnieju MDP w Lubatówce, w którym to dziewczęta ze Szczepańcowej w swej grupie zajęły 1. miejsce. W 2016 r. w budynku remizy przeprowadzone zostały prace remontowe w 3 boksach garażowych.
Kroniki OSP Szczepańcowa wzięły udział w II Powiatowym Przeglądzie Kronik OSP, który odbył się w Korczynie, gdzie zostały bardzo wysoko ocenione i uznane za wzorowe.
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok przedstawił Skarbnik jednostki dh Stanisław Marchewka. Dochody ogółem jednostki w 2016 r. wyniosły: 32.766,14 zł, natomiast wydatki kwotę: 31.424,32 zł. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył jej Przewodniczący dh Marek Krzywda, rekomendując walnemu zebraniu udzielenie absolutorium Zarządowi jednostki za rok sprawozdawczy. Podczas zebrania w poczet członków wspierających OSP Szczepańcowa przyjęto druhów: Bogusława Packa – członka Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, zarazem Dyrektora GOK w Chorkówce oraz wieloletniego członka OSP Szczepańcowa lek. med. Marcina Starzyckiego.
Korzystając z obecności na zebraniu byłego Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie st. bryg. Krzysztofa Korca, który z dniem 19 stycznia 2017 r. przeszedł na emeryturę, Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh Kazimierz Gładysz złożyli Panu Komendantowi serdeczne słowa podziękowania za wieloletnią, konstruktywną współpracę i udzielaną pomoc w działalności jednostek OSP z terenu gminy Chorkówka.
Zebranie przyjęło stosowne uchwały, w tym zatwierdzono plan działalności i finansowy na 2017 rok. Na dzień 2 września 2017 r. zaplanowano organizację uroczystości jubileuszu 120-lecia działalności OSP Szczepańcowa.
Podczas swych wystąpień goście zebrania złożyli podziękowania druhom ze Szczepańcowej za ich społeczną, humanitarną służbę na rzecz zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa mieszkańcom swej miejscowości, gminy i regionu.
Doroczne walne zebranie sprawozdawcze OSP Szczepańcowa przebiegło tradycyjnie w miłej i strażackiej atmosferze.

Kazimierz Gładysz – Prezes OSP Szczepańcowa

Fotorelacja

Wpis został opublikowany: 11.03.17 | Brak Komentarzy »