Ochotnicza Straż Ppożarnea w Szczepańcowej

Historia

Za datę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepańcowej przyjmuje się rok 1897, kiedy to ówczesny wójt wsi Jan Malik wraz z kilkoma mieszkańcami z własnych funduszy zakupili sikawkę ręczną. Początki były bardzo trudne. Oprócz sikawki ręcznej jednostka dysponowała kilkoma parcianymi wężami tłoczącymi, dwoma drewnianymi beczkami, wiadrami oraz kilkoma bosakami. Sprzęt ten przechowywany był w drewnianej szopie, zlokalizowanej w centrum wsi, spełniającej funkcje pierwszej remizy. Burzliwy rozwój jednostki datuje się po II wojnie światowej. Przy udziale społeczeństwa w 1959 roku rozpoczęto budowę nowej remizy z dwoma boksami garażowymi, którą oddano do użytku w 1963 roku. W tym czasie na wyposażenie jednostki trafiły po raz pierwszy samochody GAZ 53 oraz Dodge. W 1985 roku obiekt rozbudowano o 3 boks garażowy. W okresie ostatnich kilku lat, po przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowo – modernizacyjnych, obiekt remizy stanowi nowoczesną bazę lokalową, umożliwiającą prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

W 1977 roku, dla uczczenia jubileuszu 80-lecia istnienia OSP, społeczeństwo wsi ufundowało jednostce pierwszy sztandar, będący dowodem uznania i zasług w rozwój miejscowości i jej przeciwpożarowe zabezpieczenie. Kolejną uroczystość jubileuszową zorganizowano w jednostce w 1988 r., kiedy to OSP Szczepańcowa święciła obchody 90-lecia działalności. Podczas tej uroczystości sztandar OSP odznaczony został złotym medalem „za zasługi dla pożarnictwa”. Uwieńczeniem wielu lat wytężonej, społecznej służby dla dobra społeczeństwa i umacniania szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej było zorganizowanie w sierpniu 1997 roku uroczystości jubileuszu 100-lecia istnienia jednostki, połączonej z nadaniem nowego sztandaru, który następnie udekorowany został najwyższym strażackim odznaczeniem „Złotym Znakiem Związku OSP RP”. Również z tej okazji opracowano i wydano monografię, dokumentującą dzieje jednostki na przestrzeni 100 lat jej funkcjonowania. Zaznaczyć należy, iż 26 sierpnia 2007 roku OSP Szczepańcowa obchodziła kolejny piękny jubileusz 110-lecia swej działalności, podczas której wielu druhów otrzymało odznaczenia strażackie, będące wyrazem podziękowania i uznania za ich społeczną, bezinteresowną służbę. Od 1995 roku OSP Szczepańcowa funkcjonuje w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, a od marca 2000 roku włączona została do bazy jednostek OSP z KSRG, które to na mocy zawartych porozumień zostały zobligowane do zapewnienia możliwości wyjazdu do zdarzeń w czasie nieprzekraczającym 5 minut od momentu zaalarmowania.

Skuteczne realizowanie stojących przed jednostką zadań jest wynikiem dobrego wyszkolenia członków jednostki, a przede wszystkim bardzo dobrego wyposażenia materiałowo – sprzętowego. OSP Szczepańcowa, w chwili obecnej dysponuje trzema samochodami pożarniczymi, a to: GBM-2,5/8 Star 244, GLM-Ford Transit, samochód operacyjny osobowo – terenowy UAZ 469B. Samochody te wyposażone są w nowoczesny sprzęt łączności radiowej. Ponadto na wyposażeniu jednostki znajduje się 8 różnego rodzaju motopomp pożarniczych, piły do drewna oraz do cięcia betonu i stali. Jednostka dysponuje także odpowiednią ilością certyfikowanej odzieży specjalnej i ochronnej, spełniającej wymogi przepisów BHP. OSP Szczepańcowa podłączona jest do sieci selektywnego systemu alarmowania drogą radiową ze stanowiska kierowania Komendy Miejskiej PSP w Krośnie. Od wielu lat jednostka odnosi sukcesy w rywalizacji sportowo – pożarniczej w zawodach różnego szczebla, czego dowodem jest wiele pucharów oraz dyplomów i różnego rodzaju trofeów zgromadzonych w OSP. Średnioroczny udział OSP Szczepańcowa w działaniach ratowniczych wynosi około 50 interwencji, również poza terenem gminy i powiatu, np. w 2001 roku strażacy uczestniczyli w likwidacji skutków powodzi w okolicach Gorzyc i Sandomierza, a w 2006 w Jaśle. OSP Szczepańcowa dysponuje odpowiednią bazą lokalową, z trzema boksami garażowymi oraz pomieszczeniami dla Zarządu i jednostki. Obiekt remizy w ciągu całego okresu użytkowania był remontowany i modernizowany i w chwili obecnej w pełni zabezpiecza potrzeby jednostki. Aktualnie OSP Szczepańcowa liczy 55 członków oraz 25 druhen i druhów MDP. Prezesem jednostki od 1996 roku jest Kazimierz Gładysz, wywodzący się z rodziny o strażackich tradycjach, były długoletni funkcjonariusz – oficer PSP w Krośnie i w Rzeszowie. Wiceprezesami jednostki są druhowie: Zbigniew Gładysz, który także nieprzerwanie od 1976 roku pełni funkcję Naczelnika OSP oraz Janusz Matelowski, pełniący jednocześnie funkcję Komendanta Gminnego OSP w Chorkówce. Za swą działalność druhowie jednostki wielokrotnie wyróżniani byli odznaczeniami państwowymi, korporacyjnymi oraz dyplomami. Historia jednostki dokumentowana jest w pięknie prowadzonych kronikach, w których przedstawiono ważniejsze wydarzenia z jej działalności.

Dodaj komentarz: Historia

Zaloguj się aby dodać komentarz.